Monday 25 September 2017

| Euro Tour 12 UK Qualifier Entries Released European Tour