Monday 5 February 2018

| CALENDAR: PDC European Tour 2018 European Tour